Darmowa dostawa na wybrane produkty tylko do 19.10.2024!
+48 697 096 481

Praca w pojedynkę a BHP – obowiązki pracownika samodzielnego oraz jego zabezpieczenie na stanowisku pracy

Zdarzają się sytuacje, gdy na danej zmianie obecny jest tylko jeden pracownik. Jak wówczas wyglądają jego obowiązki pod względem BHP? Czego dopilnować musi pracodawca? Czy we wszystkich pomieszczeniach na terenie zakładu pracy może przebywać jedna osoba? Praca w pojedynkę wymaga przestrzegania określonych reguł zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy – warto wiedzieć, na czym one polegają.

Pomieszczenia, w których pracownicy pracują samodzielnie a przepisy BHP

Przepisy nie podają wykazu prac w pojedynkę, jednak regulują kryteria, na których podstawie można ustalić tę kwestię. Jeżeli chodzi o pracowników fizycznych, to zwykle wykonują oni swoje obowiązki na terenie magazynów, w warsztatach, pomieszczeniach technicznych czy kotłowniach.

Są to zwykle prace kilkuzmianowe i nierzadko na jednej zmianie jest obecna tylko jedna osoba. Pracodawca musi więc ustalić, w których pomieszczeniach i na jakich zmianach w zakładzie odbywają się prace w pojedynkę, a także wziąć pod uwagę, że na terenie zakładu są miejsca, w których może dojść do awarii związanych z następującym zagrożeniem:

  • pożarowym,
  • wybuchowym,
  • porażeniem prądem elektrycznym,
  • wydzielaniem się gazów lub par substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

Jeżeli chodzi o czas pracy, to nawet w przypadku pozostawienia pracownika w danym pomieszczeniu na godzinę, może być to uznane za pracę w pojedynkę, ponieważ jest on narażony na jedno z wyżej wymienionych zagrożeń w każdej chwili.

Obowiązek meldowania się pracownika

Ze względu na to, że pracownik przebywa w pracy sam, to zgodnie z zasadami BHP pracodawca powinien wprowadzić obowiązek meldowania się, który polega na poinformowaniu przełożonego, że czynności są wykonywane prawidłowo i nie ma żadnych trudności.

Obie strony ustalają system meldowania się – może to być kontakt osobisty,telefoniczny, mailowy lub za pomocą środków łączności takich jak krótkofalówki. Warto również ustalić częstotliwość meldowania się, zaplanować przypomnienie o tym obowiązku w kalendarzach telefonicznych oraz uzgodnić zasady postępowania w razie braku meldunku.

W przypadku, gdy po upływie określonego czasu pracownik się nie zamelduje, należy podjąć próbę kontaktu z nim. Jeśli opuścił on miejsce pracy bez meldunku lub zapomniał o tym obowiązku, warto jeszcze raz przedstawić zasady i poinformować o ewentualnych konsekwencjach nieprzestrzegania tego przepisu. Jeśli jednak doszło do awarii i zdrowie lub życie pracownika jest zagrożone, należy udzielić mu pierwszej pomocy oraz rozpocząć inne procedury dotyczące wypadku przy pracy.

Praca w pojedynkę zgodnie z zasadami BHP w porze nocnej

Przepisy dotyczące prawa pracy w pojedynkę pozwalają na zatrudnienie pracownika na nocnej zmianie. Pracodawca jest jednak zobowiązany do poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy o takiej decyzji, jeżeli z pisemnym wnioskiem nie wystąpi wcześniej pracownik.

Jednak ze względu na to, że praca w porze nocnej należy do prac wymagających, pracodawca nie może zatrudnić na taką zmianę:

  • kobiet w ciąży,
  • pracownic i pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4,
  • pracowników młodocianych,
  • pracowników niepełnosprawnych (chyba że zgodę wyrazi lekarz).

System pracy w pojedynkę zgodny z zasadami BHP powinien ustalić pracodawca. W tym celu musi on wdrożyć obowiązek meldowania się pracownika oraz wytłumaczyć mu, na czym będzie polegała procedura – a w przypadku jej nieprzestrzegania – wzmocnić nawyk meldunkowy polegający np. na częstszej kontroli czy wprowadzeniu powiadomień w telefonie, przypominających o meldunku.

Bezpieczeństwo samodzielnej pracy, oprócz systematycznego meldowania się pracownika, wzrasta wraz z doborem odpowiednich środków ochrony indywidualnej. W ofercie AB Partners przygotowaliśmy propozycje odzieży roboczej najwyższej jakości, która przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w pojedynkę na każdej zmianie!

Podobne wpisy